เว็บบอร์ด     สำนักปลัด     กองคลัง     กองการศึกษา     กองช่าง     กองสาธารณสุข    กิจการประปา      
ข้อมูลของเรา
   1  ประวัติความเป็นมา
   1 บุคลากร
   1 สภาเทศบาล
   1 สารจากนายก
   1  นโยบาย
   1 โครงสร้างอำนาจหน้าที่
   1  ข้อมูลพื้นที่
   1  ประเพณีของเรา
   1  ข้อมูลภาษี
   1  งานและบุคลากร
   1  สถานที่สำคัญ
   1  ภาพกิจกรรม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     ใบขออนุญาติถมดิน
    ขออุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลงอาคาร
    คำร้องขอยืมพัสดุ
    แบบคำร้องขอน้ำประปา
   รายงานการประชุมสภา 2558  
       
20 ก.พ. 58       26 ส.ค. 58
       22 พ.ค. 58       5 ต.ค. 58
       14 ส.ค. 58
   -รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   -แผนอัตรากำลัง 3 ปี

   -แสดงรายรับรายจ่ายประจำปี
  
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
   ตำบลขุย
  1 บ้านหนองบัววง หมู่ 1
  1 บ้านหนองดู่ หมู่ 2
  1 บ้านหนองโป่ง หมู่ 3
  1 บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ 8
  1บ้านตลาดหนองบัววง หมู่ 9
 
   ตำบลไพล
  1 บ้านทะเมนชัย หมู่ 1
  1 บ้านกุดน้ำใส หมู่ 6
  1บ้านใหม่ทะเมนชัย หมู่ 10
        A1   F2  B3   C4  D5  E6
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554
 
   เว็บไซด์หน่วยงานสำคัญ
 
    เว็บไซด์หน่วยงานใกล้เคียง
    อำเภอลำทะเมนชัย
     อบต.ขุย
     อบต.ไพล
     อบต.บ้านยาง
     อบต.ช่องแมว
     รร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
     รร. ลำทะเมนไชยพิทยาคม
     เทศบาลตำบลชุมพวง
    เทศบาลนครนครราชสีมา
 
เทศบาลตำบลหนองบัวววง........... ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์ใหม่เพื่อให้มีข้อมูลมากขึ้น เพื่อให้สามารถเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในการรับรู้ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของเทศบาลยิ่งขึ้น.... ผู้เยี่ยมชมท่านใดต้องการติชม หรือแนะนำ/ร้องเรียน มาที่เว็บบอร์ดของเทศบาลได้ตลอด 24 ช.ม.ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัววง ประจำปี 2558
  ประกาศ  -แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
-ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัววง(คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน) เอกสารประกอบ
-สอบราคาจ้างอาคาร สถ.ศพด.1 และก่อสร้างรั้ว เสาธงชาติ ปรับปรุงภูมิทัศน์
             รางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ 3 บ้านหนองโป่ง ต.ขุย                                     รายละเอียด
-สอบราคาจ้างโครงการไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 1,6,10 ต.ไพล                                                      รายละเอียด
-สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านเจ้ติ๋ม-บ้านครูกร หมู่ 8 ต.ขุย                                     รายละเอียด
-สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนสายข้างศาลาหนองโป่ง หมู่ 3 ต.ขุย                                       รายละเอียด
-สอบราคาก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด บ้านหนองดู่ หมู่ 2 ต.ขุย                                  รายละเอียด
-สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายยอด หมู่ 8 ต.ขุย                    รายละเอียด
-สอบราคาจ้างถมดินปรับพื้นที่และตอกเสาเข็มคอนกรีต สพต. หมู่ 6 ต.ไพล                      รายละเอียด
-สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒณาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๒)                                          รายละเอียด
-สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒณาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๑)                                            รายละเอียด
-สอบราคาจัดซื้อผ้าห่ม                                                                                                      รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัววง ประจำปี ๒๕๕๙
 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ประจำปี(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)ทต.หนองบัววง อ.ลำทะเมนชัย จ.นม
 ประกาศ - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
2
-สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 8 ต.ขุย
28/4/2559
   3         -ใบสรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
-ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ ม.6 ต.ไพล
-สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ม.9 ต.ขุย 3
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นม
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นม 2
-โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงไร้สายอัตโนมัติในเขตเทศบาลตำบลหนองบัววง 3
 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัววง
  โครงการก่อสร้างปรับยกระดับถนน คสล.สายประทุมคงคา หมู่ที่ 2 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย
  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย

นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัววง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเทศบาลตำบลหนองบัววง
ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270 E-mail : nbv-2008@hotmail.com
นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นคนที่...Coach Purses & Handbags are among the most sought after brands in fashion handbags.