[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]

1
 
 
1
 
  

   

 

 

            ดิฉัน นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก มีความรู้สึกซาบซึ้ง ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านให้ข้าดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัววงซึ่งนโยบายหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล การทำงานต้องฟังเสียงพี่น้องประชาชนเป็นหลักในการพัฒนา คำนึงถึงประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนต้องมาก่อนนโยบาย การบริหารงานต้องครอบคลุมทุกด้านในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ ผลประโยชน์ต้องตกถึงพี่น้องประชาชน ซึ่งวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาในการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหาร เป็นไปตามมติความเห็นชอบของเทศบาลหนองบัววง
             ฉันขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกองค์กรฝ่ายปกครองท้องที่ ส่วนราชการ สถานศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพัฒนาองค์กรกลุ่ม อสม. ทั้งพระสงฆ์ อปพร. ตำรวจบ้าน กลุ่มเยาวชน ที่ให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือทุกเรื่อง ทุกกิจกรรม ทุกโครงการ ก่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ดิฉันพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทุกท่าน

 

(นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัววง

 


  

 

 

 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::