[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
     
ที่ตั้ง
ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270
ชื่อผู้นำหมู่บ้าน
นายหนูนา ไร่นา
ขนาดพื้นที่
จำนวนครัวเรือน
139
จำนวนประชากร
ชาย 264
หญิง 289
รวม 553
อาชีพหลัก
เกษตรกรรม, ปศุสัตว์
กลุ่มแม่บ้าน/กองทุน
สถานที่สำคัญ
โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
   
   
ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2550
 
 

บ้านหนองดู่ หมู่ 2 ::: เทศบาลตำบลหนองบัววง

 
[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
     
ที่ตั้ง
ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270
ชื่อผู้นำหมู่บ้าน
นายหนูนา ไร่นา
ขนาดพื้นที่
จำนวนครัวเรือน
139
จำนวนประชากร
ชาย 264
หญิง 289
รวม 553
อาชีพหลัก
เกษตรกรรม, ปศุสัตว์
กลุ่มแม่บ้าน/กองทุน
สถานที่สำคัญ
โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
   
   
ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2550
 
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::