[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]

 

 
 
หนองสะแบง

 

 
 
หนองสะแบงยามเย็น
บางมุมมองของบางคน
 
              หนองสะแบงยามเย็น                    บางมุมมองของใครบางคน  
             หนองสะแบง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่   เดิมเป็นเพียงหนองน้ำตามธรรมชาติที่มีดอกบัวขึ้นชุกชุม  
  จนกลายมาเป็นชื่อหมู่บ้านหนองบัววง   ต่อมาทางราชการได้จัดสรรงบประมาณขุดลอกหนองสะแบง   ทำให้  
  ปัจจุบันหนองสะแบงกลายเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง ของกิ่งอำเภอลำทะเมนชัยในปัจจุบัน  
             แม้หนองสะแบงจะมีปริมาณน้ำมากในแต่ละปี แต่ทางเทศบาลตำบลหนองบัววงไม่ได้ใช้น้ำจากที่นี่ทำน้ำประปา  
  ให้แก่ชาวกิ่งอำเภอลำทะเมนชัย เนื่องจากมีแหล่งน้ำจาก"ลำทะเมนชัย" เป็นแหล่งน้ำหลักอยู่แล้ว   ดังนั้นหนองสะแบง  
  จึงยังเป็นเพียงแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ยังไม่มีผู้คนเข้าไปรบกวนมากนัก  
  แม้หนองสะแบง   จะเป็นเพียงหนองน้ำขนาดเล็กเมื่อเทียบกับแหล่งน้ำ  
 
  ของอำเภออื่น ๆ แต่หนองสะแบงยังมี ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน    
  เช่น ด้านการประมง  ด้านปศุสัตว์ เป็นต้น นอกจากนี้ หนองสะแบง    
  ยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำกิ่ง    
  อำเภอลำทะเมนชัยเป็นประจำทุกปี    
            อย่างไรก็ตาม ในอนาคตเทศบาลตำบลหนองบัววงยังมี    
  โครงการสร้างถนนคอนกรีตและปรับปรุงบริเวณเพื่อสร้างเป็นสวน  
  สาธารณะประจำกิ่งอำเภอลำทะเมนชัยในอนาคตต่อไป  
                 
       
       
     
ดอกบัวที่ขึ้นริมฝั่งหนองสะแบง ช่วยเติมแต่งสีสันอันงดงาม
 
         
 
11
 
 
                  มุมกว้าง ๆ ของหนองสะแบง 1
 
มุมกว้าง ๆ ของหนองสะแบง 2
 
 
 
11
 
     
 
วัดเก่า
วัดใหม่
ศาลหลักเมือง
 
   
 

 

เทศบาลคำบลหนองบัววง ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270

 

 
หนองสะแบง
 

[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]

 

 
 
หนองสะแบง

 

 
 
หนองสะแบงยามเย็น
บางมุมมองของบางคน
 
              หนองสะแบงยามเย็น                    บางมุมมองของใครบางคน  
             หนองสะแบง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่   เดิมเป็นเพียงหนองน้ำตามธรรมชาติที่มีดอกบัวขึ้นชุกชุม  
  จนกลายมาเป็นชื่อหมู่บ้านหนองบัววง   ต่อมาทางราชการได้จัดสรรงบประมาณขุดลอกหนองสะแบง   ทำให้  
  ปัจจุบันหนองสะแบงกลายเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง ของกิ่งอำเภอลำทะเมนชัยในปัจจุบัน  
             แม้หนองสะแบงจะมีปริมาณน้ำมากในแต่ละปี แต่ทางเทศบาลตำบลหนองบัววงไม่ได้ใช้น้ำจากที่นี่ทำน้ำประปา  
  ให้แก่ชาวกิ่งอำเภอลำทะเมนชัย เนื่องจากมีแหล่งน้ำจาก"ลำทะเมนชัย" เป็นแหล่งน้ำหลักอยู่แล้ว   ดังนั้นหนองสะแบง  
  จึงยังเป็นเพียงแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ยังไม่มีผู้คนเข้าไปรบกวนมากนัก  
  แม้หนองสะแบง   จะเป็นเพียงหนองน้ำขนาดเล็กเมื่อเทียบกับแหล่งน้ำ  
 
  ของอำเภออื่น ๆ แต่หนองสะแบงยังมี ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน    
  เช่น ด้านการประมง  ด้านปศุสัตว์ เป็นต้น นอกจากนี้ หนองสะแบง    
  ยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำกิ่ง    
  อำเภอลำทะเมนชัยเป็นประจำทุกปี    
            อย่างไรก็ตาม ในอนาคตเทศบาลตำบลหนองบัววงยังมี    
  โครงการสร้างถนนคอนกรีตและปรับปรุงบริเวณเพื่อสร้างเป็นสวน  
  สาธารณะประจำกิ่งอำเภอลำทะเมนชัยในอนาคตต่อไป  
                 
       
       
     
ดอกบัวที่ขึ้นริมฝั่งหนองสะแบง ช่วยเติมแต่งสีสันอันงดงาม
 
         
 
11
 
 
                  มุมกว้าง ๆ ของหนองสะแบง 1
 
มุมกว้าง ๆ ของหนองสะแบง 2
 
 
 
11
 
     
 
วัดเก่า
วัดใหม่
ศาลหลักเมือง
 
   
 

 

เทศบาลคำบลหนองบัววง ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270