กองช่าง ยิ้มแย้มแจ่มใส เปี่ยมน้ำใจกับทุกคน
 
 
 
 
 
นายสังคม ดึดสันโดด
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสันติ ลัทธิ
นายช่างโยอาวุโส
นางสาวชมพู เชื้อฉุน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นายวีระยุทธ์ ชุดาวนวิทย์
นายสมัคร ตรีศร
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
 
   
   
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::