[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]

       
     
       
งานบริหารการศึกษา
นางสาวทีรวรรณ ประเสริฐกุล
นางสาวทีรวรรณ ประเสริฐกุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นางสาวชมพู่ ทนโม๊ะ
ผช.นักวิชาการศึกษา
 
 
นางสมบูรณ์ ศรีวรรณ
นางพรนิภา ชอบมิตร
นางสมบูรณ์ ศรีวรรณะ
นางพรนิภา ชอบมิตร
รักษาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวโฉมยงค์  พลราช
นางสาวโฉมยงค์ พลราช
นางบพิษ อินทร์นอก
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
   
   
 
       
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::