[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]
เทศบาลจะเจริญ ท้องถิ่นจะพัฒนา ด้วยเงินภาษีของท่าน
       
 
 
 
 
 
นางนันท์นลิน ประกอบผล
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 
นางสาวมยุรี อรรถศรี
นายณราศักดิ์ สมอาจ
นางศิริรัตน์ แสนสุรวาทิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
   
นางวิไลภรณ์ าแก้ว
นางวิไลภรณ์ พาแก้ว
นางสาวพิกุล โสภาค
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผช.จนท.ธุรการ
   
 
นางณาตยา ไชยสุวรรณ
 
ผช.นักพัฒนาชุมชน
 
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::