[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]
 
  นางบัวชุม เปรมสระน้อย  
  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 
    นางบัวชุม เปรมสระน้อย
  รองปลัดเทศบาล
   
นายวิษณุ กองแก้ม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
งานบุคคลากร   งานนิติกร
นางอมรลักษณ์ รวดเร็ว   จ่าสิบตำรวจศรณัฐ ดวงมาลัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   นิติกรชำนาญการ
งานวิเคราะห์ งานธุรการ งานทะเบียนและบัตร
นายภัทรพล เพิมเสน นางสาสายพิรุณ เขียนโพธิ์ นายธวัชชัย งันขุนทด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักจัดการทะเบียนและบัตรทั่วไปชำนาญการ
บริหารงานทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวชวนพิศ จิตซื่อ   นายนิพล มีหา
นักจัดการบริหารงานทั่วไปชำนาญการ   จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
     
     
 
ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้าง
 
นายคำมี พลราช นายพุทธชาติ มะลาม นางสมนึก ดาวศรี
พขร.ดับเพลิง พขร.ประจำสำนักงาน นักการ
นายอุดร ประสงค์ใด นายบรรชา พวงพี นายบุญศักดิ์ คลองแก้ว
พขร.บรรทุกน้ำ ภารโรง พขร.
นางลลิตภัทร์ คำด้วง นายอัครเดช ไร่นา นางรัตน์ดาพรณ์ กองเพชร
ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
   
  นางมะลิ บัวมา  
  แม่บ้าน  
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::