[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]
ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการน้ำประปา..........บริการเป็นกันเอง.........ด้วยลูกหลานบ้านเฮาเด้อค่ะ
       
 
 
 
 
 
นายสังคม ตึดสันโดด
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
นายสรรชัย คำด้วง
จพง.การประปาชำนาญงาน
นายธนภูมิ เดิมทำรัมย์
นางสาวปลิตา วงค์วิไล
นายวิฑูร หัสดิน
พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานทั่วไป
พนักงานผลิตน้ำประปา
 
2
นายมนู บัวมา
นายสุเทพ ศรีภา
นายไพริน ชุมสงฆ์
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
3
นายสายัณต์ ศรีภูเดิม
พนักงานทั่วไป

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัววง 
ระเบียบว่าด้วยการใช้น้ำประปา พ.ศ.2558 บัญชีแนบท้าย   1   ,    2   ,

       
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::