[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]

       
 
 
 
นายสวาท ไปนาน
 
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 
 
 
นายเทพพร ชะระตะคุ
นายเทพพร ชะระตะคุ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
       
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::