[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]

 
นางวรรณา พรมมา
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
2
1
นายวีรัจ คณะโท
   
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
   
     
3
4
 
นางสาวพรรณิภา กาหลง
 
 
พนักงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::