[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]
1

กล่องข้อความ: องค์ประกอบของการดำเนินงานกองทุน มีอะไรบ้าง 
1.มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ซึ่งสปสช.เป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้ง
2.เงินกองทุนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย เงินค่าบริการสาธารณสุขจาก สปสช.
และเงินสมทบจากอบต./เทศบาลส่งเงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนหรือ
รายได้อื่นให้เป็นไปตามความพร้อมของกองทุน
3.มีแผนงานหรือโครงการที่ครอบคลุมกิจกรรมทั้ง
4 ประเภทโดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน
4.มีระบบรายงานของกองทุนผ่านโปรแกรมบริหารการจัดการกองทุนในระบบออนไลน์ http:/tobt.nhso.go.th
กล่องข้อความ: ลักษณะของกิจกรรมการที่จะขอ  งบประมาณสันบสนุนจากกองทุน
 กิจกรรมที่กองทุนจะสนับสนุน สามารถ แยกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 จัดบริการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพตามชุดสิทธิประโยชน์
: โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อ จัดบริการแก่กลุ่มเ ป้าหมายหลัก 5 กลุ่ม
ประกอบด้วย กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม ผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง
และกลุ่มผู้ป่วย โรคเรื้อรัง ที่อยู่ในเขตพื้นที่ซึ่งการจัดกิจกรรมประ เภทนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพจะต้องมีข้อมูลประชากร
กลุ่มเป้าหมายหลัก และมีการจัดทำ แผนงาน/โครงการในแต่ละปี

ประเภทที่ 2 สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานบริการสาธารณสุข :
โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การ ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐม
ภูมิเชิกรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต หรือใช้ห้องกันและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เช่น การ ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล ให้แก่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น

ประเภทที่
3 สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น
: โดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการสร้างเสริม สุขภาพ การควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชน และองค์กรในชุมชน ท้องถิ่นครอบคลุม 5 กลุ่มเป้าหมายหลัก

ประเภทที่ 4 การบริหารกองทุนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ : โดยสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหรือการ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่น ๆ ที่กรรมการกองทุนแต่งตั้งให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ที่มีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย สำหรับค่า ตอบแทนคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่น ๆ ที่เข้าร่วมประชุมจ่ายได้ไม่เกินคนละ 200 ต่อคนต่อครั้งและ ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดของกองทุนในรอบปีงบประมาณ

เทศบาลตำบลหนองบัววง

 

 

 แผ่นพับประชาสัมพันธ์
 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
เทศบาลตำบลหนองบัววง
โทร .0-449-64030 ต่อ 15
www.nongbuawong.go.th
กระจาย 1: มารู้จักกองทุน สปสช.กัน 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ คือ กองทุนสำหรับจัดกิจกรรมที่ดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและฟื้นฟูฯ โดยเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ
1.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่นรวมทั้งสถาน
บริการทางเลือกในพื้นที่โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การฟื้นฟูสมรรถภาพและการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต
2.เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง
และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
3.เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชนหรือ องค์กรประชาชนในพื้นที่จัดทำกิจกรรมเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
4.เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ให้ทีประสิทธิภาพ

กล่องข้อความ: แหล่งที่มาของเงินหรือทัพย์สินของกองทุนฯ  1.เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด  

2.เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากเทศบาลตำบล ดังนี้
2.1 เงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลขนาดใหญต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2.2 เงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลขนาดกลางต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ
2.3 เงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลขนาดเล็ก ต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3.เงินสมทบจากประชาชนหรือชุมชน เช่นการทอดผ้าป่าการระดมเงินทุน
จากประชาชน
4.รายได้อื่น ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่

กล่องข้อความ: คณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบด้วย 
1.นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก              ประธานกรรมการ
2.นายธงชัย  กูลวิริยะ   สาธารณสุขอำเภอ           ที่ปรึกษา
3.นายแพทย์สุรชัย จิตต์ดำรง ผอ.รพ.ลำทะเมนชัย  ที่ปรึกษา              
4.นายณรงค์  เจริญศรี                         รองประธาน
6.พ.ต.ท.ณรินพร สุดแสง                      รองประธาน
7.นายสุรมนตรี คำด้วง                        กรรมการ
8.นางวารยา สิงห์ประเสริฐ                   กรรมการ
9.นางรัจนา  แพงมา                            กรรมการ
10.นางอำนวย  แย้มไธสง                    กรรมการ
11.นางจันทร์น้อย เพียรความ              กรรมการ

12.นางทิพวรรณ  ช่างโคตรพะเนา       กรรมการ
13.นางสำเนียง หัสดิน                           กรรมการ
14.นางสุบัน  ทองทาบ                          กรรมการ
15.นางเฉลิม  โทโท                               กรรมการ
16.นางบัวชุม  เปรมสระน้อย               กรรมการ/เลขานุการ
17.นายสวาท  ไปนาน                  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

กล่องข้อความ: หน้าที่คณะกรรมการบริหารกองทุน 

1.บริการจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของกองทุน
2.รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ รักษาและการจัดทำ บัญชีเงินหรือทรัพย์สินใน
กองทุนให้เป็นไปตามที่ สปสช.กำหนด
3.ดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ใน ความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ทั้งที่บ้าน ชุมชนหรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและ มีประสิทธิภาพ
4.จัดทำข้อมูลและแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับ ปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมายและหน่วยบริการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน และเงินคงเหลือของกองทุน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
เพื่อเสนอ สปสช. และองคืการบริหารส่วนตำบล ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
6.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น

 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::